^ Projektmodellen Lips

Göm meny
Robotar

Vad är ett projekt?

I litteraturen kan man hitta en mängd definitioner av vad ett projekt är. Vi väljer nedanstående formulering.

Definition av ett projekt:
En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med givna resurser. Resurserna kan vara i form av människor, maskiner, material, pengar eller lokaler. Projektet ska ha mätbara mål.

Projektledaren är ansvarig för att projektet utförs och slutförs enligt givna direktiv.

En av fördelarna med ett projekt är att arbetsuppgifter kan utföras parallellt. På detta sätt kan en uppgift slutföras på kortare tid än om alla aktiviteter utförs i sekvens. En annan fördel är att arbetsformen skapar större engagemang genom att den utförs i en eller flera grupper. Genom att delta i ett projekt får den enskilda projektmedlemmen en större insikt i vad hans arbete bidrar med till helheten. Detta höjer motivationen till det egna arbetet.

Ett projekt är oftast en engångsföreteelse. Det föds från en idé, planeras, utförs, levereras och avslutas.

Då ett projekt har en begränsad budget bemannas det med personer med kompletterande kunskaper. I ett företag betyder detta att medlemmarna kommer fran olika avdelningar. För varje projekt skapas en unik projektorganisation.

Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2016-11-24